Thursday, September 13, 2012

Panel Penilai New Education Blueprint Malaysia

Panel Penilai Bebas Malaysia
Panel Penilai Bebas Malaysia terdiri daripada 12 orang ahli, dipilih untuk mendapatkan pandangan daripada sektor akademik dan swasta.
Ahli panel yang dilantik adalah:
Prof. Tan Sri Dato Dzulkifli Abdul Razak, Pengerusi Panel, Naib Canselor, Universiti Antarabangsa Albukhary
Tan Sri Anthony Francis Fernandes, Pengasas dan Ketua Pegawai Eksekutif Air Asia Berhad
Tan Sri Dato Azman Hj Mokhtar, Pengarah Urusan, Khazanah Nasional Berhad
Tan Sri Dato Seri Dr. Jeffrey Cheah, Pengasas dan Pengerusi Kumpulan Sunway
Prof. Tan Sri Dato Dr. Sharifah Hapsah Syed Hasan Shahabudin, Naib Canselor, Universiti Kebangsaan Malaysia
Tan Sri Zarinah Anwar, Mantan Pengerusi Suruhanjaya Sekuriti Malaysia
Prof. Dato Dr. Ab Rahim Selamat, Mantan Dekan Fakulti Pendidikan, Universiti Selangor; Mantan Pengarah, Institut Aminuddin Baki & Tokoh Guru

Lima orang ahli panel tambahan telah dilantik dalam fasa kedua penyediaan Pelan Pembangunan ini. Ahli panel tersebut adalah:
Prof. Tan Sri Dr. Mohd Kamal Hassan, Profesor Ulung, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia
Datu Dr. Haji Adi Badiozaman Tuah, Pengarah, Biro Perkhidmatan Pendidikan, Majli Agama Islam Sarawak
Ir. Prof. Dato’ Dr. Chuah Hean Teik, Presiden, Universiti Tunku Abdul Rahman
Prof. Dr. Rajendran A/L Nagappan, Penyelaras, Pelan Tindakan Masa Hadapan Sekolah Tamil, Jabatan Perdana
Menteri
Dr. Hj. Abdul Kadir Hj. Rosline, Rektor, Universiti Teknologi MARA Sabah

Panel Penilaian Bebas Antarabangsa
Empat orang panel antarabangsa yang mempunyai pengalaman luas dalam bidang pendidikan telah dilantik untuk memberikan khidmat kepakaran dan pandangan mengenai Pelan ini. Panel antarabangsa
yang dilantik adalah:
Dr. Andreas Schleicher, Ketua, Analisis dan Indikator, OECD: menyediakan kepakaran global dan pandangan tentang kajian semula sistem pendidikan, dan amalan terbaik daripada usaha transformasi sistem pendidikan negara lain;
Dr Byong-man Ahn, Mantan Menteri Pendidikan Korea Selatan: memberikan pandangan daripada pengalaman
menerajui sistem pendidikan dan transformasi sistem pendidikan Korea;
Professor Michael Fullan, Penasihat Khas kepada Perdana Menteri dan Menteri Pendidikan Ontario, Kanada: memberikan pandangan mengenai usaha melaksanakan transformasi pendidikan peringkat global dan daripada pengalaman yang mendalam menerajui transformasi sistem pendidikan di Ontario; dan
Professor Sing Kong Lee, Pengarah, Institut Pendidikan Kebangsaan (NIE), Singapura: memberikan pandangan daripada pengalaman melaksanakan reformasi pendidikan di Singapura, dan kepakaran mengenai pembangunan profesionalisme guru dan pemimpin sekolah;

Panduan dan idea yang diberikan oleh mereka, dijadikan input yang objektif daripada pihak luar kepada Kementerian dalam meningkatkan kemantapan proses kajian semula pendidikan dan pembangunan Pelan Pendidikan Pendidikan secara menyeluruh.

Makmal Pendidikan;
Ketua-ketua makmal pendidikan tersebut adalah:
Dr. Ranjit Singh Gill, Pengarah, English Language Teaching Centre
Dr. Azian T.S. Abdullah, Timbalan Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum
Dr. Soon Seng Thah, Timbalan Pengarah, Bahagian Teknologi Pendidikan
Dr. Mehander Singh Nahar Singh, Timbalan Pengarah, Institut Perguruan Guru Kampus Raja Melewar
Hj. Aminuddin Adam, Timbalan Pengarah, Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
▪▪ Hj. Zainudin Abas, Timbalan Pengarah, Bahagian Sukan
Hjh. Fatimah Othman, Timbalan Pengarah, Bahagian Pendidikan Guru

Asiah Hamzah, Pegawai Pelajaran Daerah, Pekan, Pahang
▪▪ Dr. Hj. Ahmad Rafee Che Kassim, Ketua Pusat Pengurusan Teknologi, Institut Aminuddin Baki

No comments:

Post a Comment

Ideas in words by